कर्जा विवरण
क्र.सं. कर्जाका प्रकार धितोको प्रकार वढीमा कर्जा सिमा रकम भुक्तानी अवधि व्याजदर कैफियत
लघु व्यवसाय कर्जा समूह जमानी प्रथम चरणमा अधिकतम                                         रु.५०,०००।-    वढीमा १ वर्ष समूहमा आवद्ध महिला सदस्यलाई मात्र
दोश्रो चरणमा अधिकतम                                         रु.१,००,०००।- वढीमा २ वर्ष २०.००%
तेश्रो चरण देखि माथि अधिकतम                               रु.२,००,०००।-
लघु उद्यम कर्जा -क) जग्गा जमिन प्रथम चरणमा अधिकतम                                         रु.३,००,०००।- बढीमा ३ वर्ष १८.००% समूहमा आवद्ध महिला सदस्यलाई मात्र
दोश्रो वर्षो कर्जा उपभोग गरिसकेकालाई अधिकतम           रु.५,००,०००।-
लघु उद्यम कर्जा -ख) जग्गा जमिन अधिकतम                                                           रु.६०,०००।- बढीमा २ वर्ष १८.००% समूह वाहिरका पुरुष सदस्यहरुलाई समेत
नविकरणिय उर्जा कर्जा समूह जमानी अधिकतम                                                           रु.६०,०००।- बढीमा १ वर्ष १४.००% समूहमा आवद्ध महिला सदस्यलाई मात्र
जग्गा जमिन अधिकतम                                                           रु.६०,०००।- बढीमा २ वर्ष १८.००% समूह वाहिरका पुरुष सदस्यहरुलाई समेत
बैदेशिक रोजगार कर्जा जग्गा जमिन अधिकतम                                                           रु.१,५०,०००।- बढीमा ३ वर्ष १८.००% समूह वाहिरका पुरुष सदस्यहरुलाई समेत
आवास कर्जा समूह जमानी लघु व्यवसाय कर्जा सरह चरण अनुसारको लगानी हुने २०.००%
जग्गा जमिन अधिकतम                                                           रु.३,००,०००।- बढीमा ३ वर्ष १६.००% समूहमा आवद्ध महिला सदस्यलाई मात्र
दोश्रो वर्षो कर्जा उपभोग गरिसकेकालाई अधिकतम           रु.५,००,०००।-
Above Rs. 90000
कर्जा लगानीबाट बैंकमा प्राप्त हुने रकम विवरण
क्र.सं. कर्जा प्रकार कर्जाको नाम व्याजदर सेवाशुल्क अनिवार्य वचत केन्द्रकोष आपतकालिन कोष
समूहकोष कोष साप्ताहिक वैठक

(एक मुष्ठ बार्षिक)

व्यक्तिगत वचत
कर्जा लगानी पश्चात सेड्युल अनुसार कर्जा लगानीको दिनमा
विना धितो कर्जा लघु व्यवसाय कर्जा २०.००% १.००% ३.००% रु.५० रु.१०० १०० /२००/ ३००
नविकरणिय उर्जा कर्जा १४.००% १.००% ३.००% रु.५० रु.१०० १०० /२००/ ३००
आवास कर्जा २०.००% १.००% ३.००% रु.५० रु.१०० १०० /२००/ ३००
धितोमुखी कर्जा लघु उद्यम कर्जा – क १८.००% १.००% ४.००% रु.५० रु.१०० १०० /२००/ ३००
लघु उद्यम कर्जा – ख १८.००% १.००% ४.००%
नविकरणिय उर्जा कर्जा १८.००% १.००% ४.००%
बैदेशिक रोजगार कर्जा १८.००% १.००% ४.००%
आवास कर्जा १६.००% १.००% ४.००%
● विना धितो कर्जा भन्नाले समूह जमानीका आधारमा लगानी हुने कर्जा सम्झिनु पर्दछ ।
● धितोमुखी कर्जा भन्नाले जग्गा जमिन धितो राखी लगानी हुने कर्जा सम्झिनु पर्दछ ।
● आपतकालिन कोष मा रु.१ लाख सम्म रु.१००।, १ लाख   देखि १ लाख ५० हजार सम्म रु.२०० र १ लाख देखि माथि रु.३००
● कर्जा लिने व्यक्ति वा समुह सदस्यले तोकिएको समयमा किस्ता भुक्तान नगरेमा वांकी सावां रकमको थप २ % हर्जाना व्याज लाग्नेछ ।
बैंकवाट दिइने व्याज रकम विवरण
क्र.सं. वचतको नाम व्याजदर वचत कर्ता न्युनतम मौज्दात
समूह वचत ६.००% समूह सदस्य कर्जा लगानी गर्दा राखिने
व्यक्तिगत वचत ७.००% समूह सदस्य तथा अन्य ऋणीहरु रु.१००
वाल शिक्षा क्रमिक वचत ७.००% समूह सदस्य रु.५०
विशेष ग्रामीण वचत ७.००% समूह सदस्य वाहेकका ऋणी सदस्य रु.५००
केन्द्र कोष ६.००% समूह सदस्य कर्जा लगानी गर्दा राखिने
आपतकालिन कोष ६.००% समूह सदस्य कर्जा लगानी गर्दा राखिने
पेन्सन वचत ८.००% समूह सदस्य वचत कर्ता संगको सहमतीमा
ग्रामीण उपकार वचत ८.००% समूह सदस्य रु.२५